School of Universal Consciousness

School of Universal Consciousness 2018 (english version: see more below)

Deze school is gemaakt voor mensen die zich willen herinneren wat ze op een dieper niveau al weten, maar dit ergens op hun levenspad vergeten zijn.
Steeds vaker zijn er (hoog)gevoelige mensen die vastlopen in de huidige maatschappij. Het aantal prikkels en de maatschappelijke druk groeit en het gevolg is dat deze gevoelige mensen vastlopen of zelfs ziek worden. Zonde! Want je hebt niet voor niets de gave gekregen van je (hoog)gevoeligheid. Wist je namelijk dat dit een kwaliteit is waarmee je jezelf en je omgeving kunt helpen? Tijdens deze school brengt Elisa je in contact met je hartsenergie om te achterhalen wat je energetische kwaliteiten zijn en hoe je deze kwaliteiten kunt inzetten. Je gaat oude patronen en angsten doorbreken, werken met hartsenergie en ontdekken wat je persoonlijke missie is in dit leven. Elisa werkt puur vanuit haar hart en voelt precies aan wat elk individu nodig heeft op dit moment. Kortom: een unieke ervaring om jezelf op energetisch niveau te ontwikkelen en echt je hart te volgen!

The School of Universal Consciousness bestaat uit 6 verschillende modules. Je bent niet verplicht om alle 6 modules te volgen, je kunt ook kiezen voor één losse module. Module 1 t/m 4 kan in willekeurige volgorde worden gevolgd. Je hebt geen specifieke vooropleiding nodig.

Module 1: “Visies van lichtwerkers”

Dag 1: De collectieve visie. Hoe manifesteren we de wereld die we willen creëren? Genezing van onszelf, door het ‘pijnlichaam’ van ons ego los te laten en ons zelf te herscheppen door naar ons hart te luisteren.

Dag 2: Wat weerhoudt je ervan om jezelf te zijn? Wat weerhoudt je ervan om je levensvisie te vervullen? Meditatie. Loop door de deur van angst heen, het onbekende tegemoet. Laat zien hoe je van twijfel naar vertrouwen kunt lopen. Geloof in jezelf, je ware zelf en in wat je hier op aarde doet.

Module 2: “Je ware essentie”

Dag 1: Wat is onvoorwaardelijke liefde? Wat gebeurt er als we het ontmoeten? Hoe zenden we het uit en hoe laten we het binnen? Energie-verbindende meditaties. Diep innerlijk genezende groep-sessies.

Dag 2: Onze emoties schilderen. Breng je emoties schreeuwend of zingend tot expressie. Spring, dans of sla om de emotionele lading van oude angsten en trauma’s los te laten. Meditatie op het vullen van ons hart met liefde. Wat zijn de 5 dimensies van onvoorwaardelijke liefde? Toon het, speel het, druk het uit!

Module 3: “Frequenties en energieën: alles bestaat uit trilling

Dag 1: Wat is vibratie? Wat betekent het als we hoge en lage frequenties hebben? Hoe veranderen we ze, in onszelf en in onze omgeving? Waarom is het nodig om ze te veranderen? Waarom verschijnen ze? Meditatie over het voelen van de veranderingen.

Dag 2: Ziekten en fysieke strijd. Hoe kunnen we resoneren met een andere frequentie? Voorbeeld: we zullen kijken naar de resonantie met de frequenties van de bomen, van de vogels. Maar we zullen ook de frequenties van ziekten gaan begrijpen en hoe we ze kunnen oplossen in onszelf. Demonstratie van een frequentieverandering of van een cel-genezing.

Module 4: “Your body’s Soul state of being”

Dag 1: Hoe is je lichaam ontworpen? Wat zijn je eetpatronen? Afstemming op voedsel dat resoneert met je lichaam. Wat betekent het om vegetariër te zijn? Ben je daar klaar voor? Is het wel de bedoeling voor jou om vegetariër te zijn? De overtuigingen van de matrix doorbreken: hoe moet je volgen waar je echt mee resoneert, in plaats van wat jouw aangeleerde denken gelooft waarmee het resoneert? Leer opnieuw de gevoelens kennen die onder de emotionele lagen liggen.

Dag 2: volgt nog

Module 5: “Angels”

Dag 1: Wat zijn Engelen? Met welke Engelen kunnen we contact maken? Waarmee kunnen Engelen ons helpen? Wat kunnen we voor Hen doen? Verlichte Meesters: Wie zijn zij? Waarom zouden we ons verbinden met Engelen? Waarom hebben we Ze in deze tijd nodig?

Dag 2: Genezing met Engelen. Jezelf en je klanten helen. Voel het verschil tussen de Engelen en voel hoe je ze binnen kunt laten. Voel het verschil tussen Engelen en andere identiteiten. Loslaten van concepten: wat vertegenwoordigen Engelen in jou?

Module 6: “Elementen”

Dag 1: Hoe praten we met elementen? Hoe kunnen we één worden met de elementen? Bijv: hoe praten we met bomen? Hoe worden we één met de bomen? Voel hun gevoelens, ken hun visie en begrijp het doel waarom ze hier zijn. Hoe worden we één met water? Hoe voelen we hun gevoelens en zien we hun emotionele herinneringen? Hoe maak je water vitaal? Hoe kun je je eten voelen, ermee praten en er één mee worden?

Dag 2: wordt nog ingevuld

ENGLISH:

We are incarnated in a time of energetic shifts. A lot of energies now on planet Earth are sensitive beings, who feel they don’t fit in the world reality as how we know it. However not always conscious, these sensitive beings just feel they have the knowledge of something else, more deeper.

This school is created for those who want to remember what they already know but somehow forgot along their life paths. To help you reconnect with your inner truth, instead of society’s patterns which prevents your true colors and gifts to come out. By doing this, together we can create the world in which we wish to live. The vision of this school is not to put one truth over the other, but simply to reconnect with Your Truth. To bring knowledge back to the people about self healing and about the creation of the world reality. Also to bring understanding about energies and to help us deeply connect with our inner guiding heart systems.

In this school, I wish to help you connect with your true purpose, so you can use you’re gifts to help the people, animals, stones nature, and all together: Earth.

“If you can dream it, you can do it!”

Nothing is impossible in the world of illusions, in this time of creation. One is strong when he stands his grounds in his believes. Together we are even stronger. Let’s reconnect with our true self, our true nature and create heaven on Earth.

It all starts within You.

Module 1: “Light worker visions”

Day 1: The collective vision. How do we manifest the world we wish to be created? Healing our self, by letting go off our ego’s “painbodies”, and recreating our self by listening to our hearts.

Day 2: What is holding you back from being yourself? What is holding you back from fulfilling your life vision? Meditation. Exercise: walk through the door to the unknown, blocked by fear. Show the example of walking through doubt into faith. Believe in your self, your true self and what you are doing here on planet Earth.

Module 2: “Your true Essence”

Day 1: What is unconditional Love? What happens when we meet it? How do we send it out and how do we let it in? Hugs and energy connecting meditations.
Deep inner healing group sessions.

Day 2: Painting our emotions. Screaming or singing emotions out. Physical jumping, dancing or hitting for emotional release of old fear, trauma etc.
Meditation for filling up our hearts with Love. What are the 5 dimensions of unconditional Love? Show it, play it, express it!

Module 3: “Frequencies and Energies: Everything is Vibration”

Day 1: What is Vibration? What does it mean when we have high and low Frequencies? How do we  shift them, in ourselves and in our surroundings?
Why do we need to shift them? Why do they appear? Meditation on feeling the shifts.

Day 2: Diseases and physical struggles. How can we resonate with another Frequency? E.g.:We will look into the resonance with the frequencies of the trees, of the birds. But we also will get to understand the frequencies of diseases and how we dissolve them within ourself. Meditation. Demonstration of a case of frequency shift or cell healing.

Module 4: “Your body’s Soul state of being”

Day 1: How is your body designed?  What are your eating patterns? Alignment with food that resonates with your body. What does it mean to be a vegetarian? Are you ready for that, are you even meant to be a vegetarian? Breaking down the believes of the matrix: how to follow what you truly resonate with, instead of what your mind believes it resonates with? How your mind is holding you towards that believe instead of yours souls believe: Relearn the feelings underlying the emotional layers.

Day 2: to be filled in

Module 5: “Angels”

Day 1: What are Angels? What kind of Angels can we call for? What can Angels help us with? What can we do for Them? Uplighting Masters: Who are they?
Why do we link to Angels and need Them in this time?

Day 2: Healing with Angels. Healing yourself and your clients. Feeling the difference between the Angels and how you let Them in. Feeling the difference between Angels and other Identities. Letting go of concepts: What represent Angels within You?

Module 6: “Elements”

Day 1: How do we talk with elements? How can we become one with the elements? E.g.: How do we talk with the trees? How do we become one with the trees? Feel their feelings, know their vision, and understand their purpose of being. How do we become in oneness with the water? How do we feel their feelings and see their emotional memories? How to make water vitalism itself? How to feel your food, talk to it and become one with it?

Day 2: to be filled in

Upcoming Events

There are no events to be displayed.